Klauzula informacyjna RODO  

W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych  pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących  Państwu prawach.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.  2016.119.1), zwanej dalej RODO pragniemy poinformować, że:  

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Solarcon OZE Sp. z o.o. Cumownicza 13,  Poznań, Telefon: +48 502 746 686, E-mail: oze@solarcon.pl
  • Inspektorem Ochrony Danych w Solarcon OZE Sp. z o.o. jest p. Agata Jakubowska, pracownik Solarcon OZE Sp. z  o.o. Cumownicza 13, Poznań, Telefon: +48 736 852 678.  
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, e RODO w celu  prowadzenia działalności Solarcon OZE Sp. z o.o. a w szczególności w celu zawarcia i realizacji umów. 
  • Zakres przetwarzanych przez Solarcon OZE Sp. z o.o. danych osobowych wynika z przepisów prawa  powszechnie obowiązującego.  
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym Solarcon OZE Sp. z o.o. powierzyło  przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych  (tzw. podmioty przetwarzające) oraz organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na  podstawie przepisów prawa. 
  • Okresy przetwarzania (a w tym przechowywania) Państwa danych osobowych wynikają z celów  przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Solarcon OZE Sp. z o.o. do momentu wycofania  zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania / ustania celów przetwarzania  danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Państwo z Solarcon OZE Sp. z o.o. oraz z  upływem terminu dochodzenia roszczeń, w szczególności terminy przetwarzania danych osobowych  wynikają z ustaw, o których mowa w pkt. 2 powyżej oraz innych przepisów prawa powszechnie  obowiązującego. 
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na  podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO. W przypadku, gdy dane  osobowe nie zostały zebrane od Państwa, przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.  
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania  umowy i związanych z nią obowiązków prawnych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest  niemożność świadczenia usług oferowanych przez Solarcon OZE Sp. z o.o.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa, a w tym RODO.